Navigations


产品介绍

可鲁逊(铜镍硅)合金

看特点及应用

可鲁逊合金

十几年来,我们为了开发新的及改善现有的铜镍硅合金,而进行了研究开发。其成果已取得了多项专利,涵盖铜镍硅合金的优异强度、导电性和折弯成型性。为此,我们已经在此领域中取得了市场最大份额。

可鲁逊合金是一种使用镍和硅作为主要元素的同合金。这类合金具有高强度,导电性和折弯成型性的优点,主要用于个人电脑、手机与其他电子产品的连接器的接触媒介的引线框架。现在,这种合金已成为我们信息时代里一个不可缺少的金属材料。

C7025 NKC164E NKC4419 NKC388 NKC286 NKC164 NKC286S

C7025 化学成分 Cu-3.0Ni-0.65Si-0.15Mg
特点 用于高性能导线架和连接器的世界标准性的可鲁逊合金
应用 连接器,导线架,CPU插座

欲了解更多訊息

NKC164 化学成分 Cu-1.6Ni-0.4Si-0.5Sn-0.4Zn New
特点 铜镍硅合金适用于高折弯加工性的电子部件。
应用 电线束,连接器

欲了解更多訊息

NKC286 化学成分 Cu-2.8Ni-0.6Si-0.5Sn-0.4Zn New
特点 铜镍硅合金适用于高导电和高强度的电子部件。
应用 电线束,连接器

欲了解更多訊息

NKC286S 化学成分 Cu-2.8Ni-0.6Si-0.5Sn-0.4Zn New
特点 低杨氏模量版本的NKC286
应用 电线束,连接器

欲了解更多訊息

NKC388 化学成分 Cu-3.8Ni-0.8Si-0.1Mg-0.13Mn New
特点 铜镍硅合金适用于高性能的连接器。
应用 连接器,开关

欲了解更多訊息

请参照 化学成分和特性

化学成分和特性

铜合金名称 铜镍硅
C7025 NKC164 NKC286 NKC286S NKC388
化学成分 (wt%) Cu:其馀
Ni:3.0
Si:0.65
Mg:0.15
Cu:其馀
Ni:1.6
Si:0.4
Sn:0.5
Zn:0.4
Cu:其馀
Ni:2.8
Si:0.6
Sn:0.5
Zn:0.4
Cu:其馀
Ni:2.8
Si:0.6
Sn:0.5
Zn:0.4
Cu:其馀
Ni:3.8
Si:0.8
Mg:0.1
Mn:0.13
物理特性 比重 (g/cm3) 8.82 8.87 8.87 8.87 8.82
弹性模量 (MPa) 131,000 127,000 127,000 110,000 123,000
(XSH :
L.D.123,000
T.D.135,000)
(USH :
L.D.120,000
T.D.140,000)
导电率 (%IACS @20℃) 45
(TM04S : 48)
43 41 41 38
(ESH、XSH、USH : 34)
导电率 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
机械特性

*标准规格
抗拉强度 (MPa) O - - - - - -
1/4H - - - - - -
1/2H TR02 607-726 560-680 710-840 - -
H TM02 650-740 620-740 760-890 730-870 -
EH TM03 680-760 680-800 810-940 800-940 -
SH TM04 750-840 - - - 890-990
ESH TM04S 710-830 - - - 930-1030
XSH - - - - - 970-1090
USH - - - - - L.D. : 970-1090
T.D. : 1070-1190
0.2% 屈服强度 (MPa) O - - - - - -
1/4H - - - - - -
1/2H TR02 550min 520-670 690-830 - -
H TM02 585min 580-730 740-880 695-835 -
EH TM03 655min 640-790 790-930 775-915 -
SH TM04 740min - - - 860-960
ESH TM04S 700min - - - 900-1000
XSH - - - - - 940-1060
USH - - - - - L.D. : 940-1060
T.D. : 1040-1160
伸展率 (%) O - - - - - -
1/4H - - - - - -
1/2H TR02 6min 5min 3min - -
H TM02 10min 3min 2min 3min -
EH TM03 5min 1min 1min 1min -
SH TM04 1min - - - 1min
ESH TM04S 1min - - - 1min
XSH - - - - - 1min
USH - - - - - 1min
硬度 (Hv) O - - - - - -
1/4H - - - - - -
1/2H TR02 180-220 160-230 200-270 - -
H TM02 190-240 170-240 210-280 215-285 -
EH TM03 200-250 200-270 230-300 250-320 -
SH TM04 225-275 - - - 250-310
ESH TM04S 210-260 - - - 265-325
XSH - - - - - 285-350
USH - - - - - 285-350
折弯加工性

*Badway90°W型折弯
宽度=10毫米测试数据
最小弯曲半径(R) / 材料板厚(t) Badway 1/2H TR02 4.0 0.0 0.0 - -
H TM02 0.0 0.0 0.5 0(t=
0.18mm)
-
EH TM03 1.0 1.5 1.7 1.0(t=
0.08mm)
-
SH TM04 5.0 - - - 1.5
ESH TM04S 1.0 (t=
0.1mm)
- - - 1.0 (t=
0.08mm)